Az együttműködés, a bizalom és a sokoldalú tudás iskolája

Alapelveink - Sokoldalú tudás

Célunk az, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra.

Alternatív kerettantervünk a 21. század igényeihez igazodó készségek fejlesztésére épül, mely célként és eszközként is átszövi az iskolai élet és munka minden színterét. A célunk az, hogy a tudás ne pusztán információk halmaza legyen, hanem fedezzék fel a gyerekek, hogy mit mire lehet használni. Olyan tudást szeretnék adni, mely a mindennapokban is használható, és eredményessé tesz az életben.

A világnézeti semlegesség alapvető igényünk: a vallási és politikai nézetek az ismeretszerzés szintjén megjelennek, az iskola tájékoztat e témákban, de nem befolyásol. A humanisztikus értékeket viszont szemléletünkből fakadóan aktívan képviseljük.

A tanítási-nevelési munka során összehangoljuk az államilag elfogadott tantervi követelményeket (Nemzeti Alaptanterv kompatibilitás) saját kiemelt céljainkkal, azaz a szociális és belső pszichés fejlesztéssel, valamint a kultúrkörök témáival és az ökológiai szemlélet és tudásanyag átadásával.

A tanulás tíz alapelve Carl Rogers szerint:

  1. Minden emberrel vele születik a készség arra, hogy tanuljon.
  2. Értelmes tanulás csak úgy lehetséges, ha a megtanulandó anyagot a maga számára fontosnak tartja az, aki tanulja.
  3. Azok a tanulási folyamatok, melyek személyiségváltozással járnak, fenyegetőek és ellenállást váltanak ki.
  4. A saját énünket fenyegető tartalmakat könnyebben tanuljuk meg és tesszük magunkévá, ha a külső nyomás minimális.
  5. Ha a személy fenyegetettsége csekély, akkor differenciált módon képes tapasztalatokat szerezni és könnyen tanul.
  6. Az értelmes tanulás gyakran cselekvéssel van egybekötve.
  7. A tanulási folyamatot megkönnyíti a tanulók felelős részvétele a tanulásban.
  8. A legalaposabb és legtartósabb az a tanulás, amit a személy maga kezdeményez és egész személyiségével, mind érzelmeivel, mind intellektusával - részt vesz benne.
  9. Ahhoz, hogy az önértékelés és az önkritika megelőzze a külső értékelést, függetlennek, kreatívnak és magabiztosnak kell lennünk.
  10. Társadalmi szempontokból ma az a legfontosabb, hogy tanulási stratégiákat dolgozzunk ki és sajátítsunk el, s nyitottak maradjunk az újabb tapasztalatokra és változásokra.
/Együttműködés
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeink megértsék és elfogadják a szabályokat. Megtanítjuk őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra.
/Bizalom
Hisszük, hogy a sikerhez a legfontosabb a szorongásmentes, bizalomteli légkör amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás.
/Sokoldalú%20tudás
A tanulás nálunk azt jelenti, hogy a tananyag témáit úgy járjuk körül, hogy közben együtt gondolkodunk, kérdéseket teszünk fel, és azokra tevékeny módon válaszokat keresünk.

Alternatív kerettanterv

Iskolánk a Minisztérium által jóváhagyott saját tantervvel dolgozik, amely az elmúlt 30 év tapasztalata alapján hosszú érleléssel kialakított, jól működő pedagógiai rendszerünket foglalja össze. A kerettantervünk összhangban van a Nemzeti Alaptantervvel. Ez azt jelenti, hogy tananyag szinten ugyanazt tanítjuk, mint más általános iskolákban, és kiegészítjük olyan tudáselemekkel, amelyek elősegítik a személyiségfejlődést, és a tanulás hatékonyságát támogatják. Vannak kiemelten a szociális kompetenciát fejlesztő tárgyaink, vannak több szaktárgyat egybekapcsoló komplex tárgyaink és különféle projektjeink.
Alternatív kerettantervünk szerzői jogi védelem alatt áll. Az átvétel iránt érdeklődők kérjük keressék az intézmény igazgatóját emailben.

A Rogers Iskola pedagógiai programja

Pedagógiai programunk szerzői jogi védelem alatt áll. A forrás feltüntetésével szabadon idézhető tudományos vagy oktatási felhasználás során.
Szakmai érdeklődők keressék az intézmény igazgatóját emailben.
Jogi nyilatkozat: Sem a Rogers Iskola, sem a Rogers Iskola nevében eljáró bármely személy nem felel a dokumentumban foglalt információk felhasználásáért.

Szociális kompetenciák fejlesztése

Olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben. Ezért életünk fontos része a szociális kopetenciák fejlesztése.

A kommunikáció tanítása, és az ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése iskolánk fő iránya. A hiteles önérvényesítés és az empátia kettősségének mindennapi gyakorlására, valamint az elfogadó magatartás érvényesülésére törekszünk a mindennapjainkban. Az ön- és társismeret, a csoportlét, az alkalmazkodás, a szabályok elfogadása mellett mindez magában foglalja például a művészeteket és a nyelvet, mint az önkifejezés eszközeit is: így ezek minden foglalkozáson jelen vannak.

Ezen kívül a kommunikáció tanulására, valamint a szociális kompetencia fejlesztésére külön órakeretet is biztosítunk. Ilyen óráink például a beszélgetőkör, a csoportjáték, a hétzáró.

Az iskola értékelési gyakorlata

Azt valljuk, hogy a jó értékelés az, ami árnyalt és érthető visszajelzést ad a gyereknek és a szülőnek egyaránt, és ami motivál további tanulásra.

Bizonyítványt írásban negyedévente adunk a gyerekeknek. A negyedévi és a háromnegyed évi értékelés szövegesen vagy szimbólumokban megjelenő állapotkép és önértékelés, mely visszajelzést és tájékoztatást ad a gyermek érzéseire, gondolataira, sikereire, kudarcaira az órákkal, tanárokkal, osztálybeli helyzetével, teljesítményével kapcsolatban.

A félévi és a tanév végi bizonyítvány tulajdonképpen egy, a gyermeknek írt személyes levél. Tartalma a tantestület által megírt, minden tanárra nézve kötelező szempontrendszer alapján történő jellemzés, mely kitér a tantárgyi tanulásra és a gyermek szociális hogylétére is. Mivel a nevelés és az oktatás egyforma súllyal szerepel a programunkban, az értékelésben is mindkét terület szerepel. A szociális-kapcsolati és az egyéni jellemzőket is magában foglaló „emberi szféra” fontossága erőteljesen megjelenik a tantárgyi teljesítés mellett.

Nálunk nem csak az írásban megjelenő bizonyítvány számít értékelésnek. Az értékelés mint visszajelző forma rendszeresen és folyamatosan jelen van az életünk minden területén napi szóbeli visszajelzések és rövidebb írásbeli értékelések formájában is, elsősorban bíztató és támogató jelleggel.

Ahogy az iskolai élet felelősségét, úgy az értékelés folyamatát is megosztjuk a gyerekekkel, vagyis a diák aktív részese az értékelési folyamatnak. A tanulási folyamatokba beépül, és az írásbeli bizonyítványban is megjelenik a gyerekek önreflexiója.

Az iskola képzési rendje

Az első és második év

Ebben az életkorban az átélés-tapasztalat még sok mindenre megfelelőbb kiindulási alap, mint a fogalmi-absztrakt gondolkodást igénylő feldolgozásmód. Erőltetés és megterhelés nélkül igyekszünk a fogalmi gondolkodás felé haladni, az egyéni képességeknek megfelelően. Célunk az alapvető képességek, készségek és jártasságok fejlesztése. Ennek érdekében sokféle tevékenységgel tanulunk, amit lehet, kipróbálunk, a teret, az osztálytermet kreatívan használjuk, és sok külsős programon is részt veszünk. Így a tudás nem elszigetelt módon érkezik a gyerekekhez, nem azt élik meg, hogy a tanulás csak az iskolára tartozik, hanem megtapasztalják, hogy mit mire tudnak használni az életben. A több forrásból érkező tudás biztosabb, stabilabb alapot ad a későbbiekhez.

A két tanító a sok játék- és készségfejlesztő foglalkozás során időt biztosít a gyerekeknek az óvodából az iskolába való átállásra. Az olvasás és írás tanítását az osztály fejlődési üteméhez igazodva kezdjük meg, így biztos alapokat nyújtunk a későbbi tananyagok elsajátításához. Az iskolai élet keretét az adott évszakok jellegzetességei határozzák meg, melyhez kapcsolódva foglalkozunk egy-egy kultúrkör szokásaival. Játékos angoltanulásra, és választható művészeti tevékenységekre is van lehetőség, amit sport és úszás egészít ki. Az öko-iskolai programunkba már első évtől bekapcsolódhatnak a gyerekek.

A harmadik és negyedik év

Hangsúlyosabbá válik a tantárgyi tanulás, a gyermekek megismerkednek az önálló tanulás módszertanával. Az előző években elkezdett csapatépítés és önismeretre nevelés továbbra is fontos cél. Míg a korábbi években a gyermekek teljesítményét saját érettségi szintjükhöz képest értékeljük, a negyedik év végén minden gyermek bizonyítványába belekerül már az is, hogy a külső mércéhez (Nemzeti Alaptanterv elvárásaihoz) képest hol tart. A harmadik-negyedik év folyamán tanulják meg a gyerekek a házi feladatot, mint önálló tanulási módszert. Mindezekkel a felső tagozatba való lépést készítjük elő.

Az ötödik és hatodik év

A tanulásban és a közösségi élet területén is egyre több választási lehetőséget és egyre nagyobb felelősséget teszünk a gyerekekre. Az eddigi évek alatt megtanult munkaformákat és módszereket már képesek önállóan is felhasználni, feladatokhoz rendelni, továbbá képesek a kisebbeket segíteni (pl. szakkört tartani.) Továbbra is két osztályfőnök van az osztállyal, de már megjelennek a szaktárgyak, amelyeket tevékenységközpontúan, a komplex látásmód fenntartásával, de már a logikai gondolkodásra is erőteljesen építve, szaktanárok bevonásával tanítunk. Az órarend átalakul: megjelenik a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanulásmódszertan, a kultúrkör szerepét pedig átveszi a történelemmel párhuzamosan haladó művészet tantárgy.

A hetedik és nyolcadik év

A felsőbb évfolyamokon a tanulás mindinkább eltolódik az önálló munka irányába. A tanár szerepe egyre inkább az egyéni segítségnyújtás. A 7-8. évben felkészítjük a gyerekeket a kompetencia alapú felvételire, és arra, hogy a középiskolát biztonságosan, felkészülten, önállóan el tudják végezni. Továbbra is két osztályfőnök dolgozik a gyerekekkel. A két felvételi alaptantárgyból (matematika és magyar) heti 5 óra áll rendelkezésre. A szakórákon az alapvető ismereteket tanítjuk, melyekre épülve a komplex órákon gazdag tanulás-módszertani elemekkel az információk feldolgozását, rendszerezését, és saját tudásuk bemutatását gyakorolják. Kiemelten a felvételihez szükséges kompetenciákra edzük a gyerekeket, nemcsak a tananyagot tanulják meg és gyakorolják be, de tanítunk önálló feladatmegoldó stratégiákat, időgazdálkodást, fejlesztjük a szövegértést és a saját tudásuk bemutatásához szükséges kompetenciákat is.

Az iskola képzési rendje / Alsós foglalkozási tematika

OsztályHagyományos tantárgyakSpeciális tantárgyakKommunikáció, együttműködés
1.-2. osztály olvasás, írás, nyelvtan, matematika,
angol, környezetismeret, kézművesség,
ének, vizuális nevelés, testnevelés
kultúrkör, témanapi projektek, szakkör,
komplex művészeti foglalkozások,
úszás, fejlesztő mozgás
beszélgetőkör, hétzáró,
csoportjáték, dráma
3.-4. osztály olvasás, írás, nyelvtan, matematika,
angol, környezetismeret, fogalmazás,
ének, vizuális nevelés, testnevelés
kultúrkör, témanapi projektek, szakkör,
komplex művészeti foglalkozások,
úszás, fejlesztő mozgás
beszélgetőkör, népgyűlés,
csoportjáték, dráma

Az iskola képzési rendje / Felsős foglalkozási tematika

OsztályHagyományos tantárgyakSpeciális tantárgyakKommunikáció, együttműködés
5.-6. osztály magyar nyelv és irodalom, matematika,
angol, természetismeret, történelem,
ének, vizuális nevelés, testnevelés
művészet, tanulásmódszertan, mestermunka,
komplex művészeti foglalkozások,
témanapi projektek, úszás
beszélgetőkör, hétzáró,
csoportjáték, dráma
7.-8. osztály magyar nyelv és irodalom, matematika,
angol, fizika, kémia, földrajz, biológia,
történelem, vizuális nevelés, testnevelés
projekt, komplex tudomány,
komplex művészeti foglalkozások,
témanapi projektek, úszás
csoportjáték, hétzáró, dráma