Pedagógiai programunk

Iskolánk alternatív kerettantervvel működik. Tantestületünk egy éves komoly munkával, sok energiával, dolgozta ki azt az alternatív kerettantervet, amit a minisztérium is jóváhagyott.

Részletes alternatív kerettanterv innen letölthető

Első három év

Az első három évben a gyerekek saját adottságaiknak és a tanulási ütemüknek megfelelően haladnak. Ez azért fontos, mert a gyerekek nagyon sokféle érettséggel és tudással kerülnek be az iskolába. Az egyéni tanulási ütem lehetővé teszi, hogy a tehetséges gyerekek és a fejlesztésre szorulók is a saját tempójukban haladhassanak és szert tegyenek arra a megalapozott tudásra, amelyre a későbbiekben építeni lehet. Eközben megtanulják elfogadni, hogy az osztályközösségben mindenkinek más az érdeklődése és az erőssége.

Ebben az életkorban az átélés-tapasztalat még sok mindenre megfelelőbb kiindulási alap, mint a fogalmi-absztrakt gondolkodást igénylő feldolgozásmód. Erőltetés és megterhelés nélkül igyekszünk a fogalmi gondolkodás felé haladni, az egyéni képességeknek megfelelően.

Célunk az alapvető képességek, készségek és jártasságok fejlesztése. Ennek érdekében sokféle tevékenységgel tanulunk, amit lehet, kipróbálunk, a teret, az osztálytermet kreatívan használjuk, és sok külsős programon is részt veszünk. Így a tudás nem elszigetelt módon érkezik a gyerekekhez, nem azt élik meg, hogy a tanulás csak az iskolára tartozik, hanem megtapasztalják, hogy mit mire tudnak használni az életben. A több forrásból érkező tudás biztosabb, stabilabb alapot ad a későbbiekhez.

A negyedik év

A 4. év bizonyos területeken már kapcsolódik a felsőbb osztályokhoz, megjelenik néhány szaktanár, de még az alsós tanulási formákat élik. A negyedik év végén minden gyermek bizonyítványába belekerül már az is, hogy a külső mércéhez (Nemzeti Alaptanterv elvárásaihoz) képest hol tart. A harmadik-negyedik év folyamán tanulják meg a gyerekek a házi feladatot, mint önálló tanulási módszert. Mindezekkel a felső tagozatba való lépést készítjük elő.

Az ötödik és hatodik év

Az 5-6. évben a tanulásban és a közösségi élet területén egyre több választási lehetőséget és egyre nagyobb felelősséget teszünk a gyerekekre. Az eddigi évek alatt megtanult munkaformákat és módszereket már képesek önállóan is felhasználni, feladatokhoz rendelni, továbbá képesek a kisebbeket segíteni (pl. szakkört tartani.) Általában az egyik tanító még jelen van az osztály életében, de már megjelennek a szaktárgyak, amelyeket tevékenységközpontúan, a komplex látásmód fenntartásával, de már a logikai gondolkodásra is erőteljesen építve, szaktanárok bevonásával tanítunk. A felsőbb évfolyamokon a tanulás mindinkább eltolódik az önálló munka irányába. A tanár szerepe egyre inkább az egyéni segítségnyújtás.

A hetedik és nyolcadik év

A 7-8. évben felkészítjük a gyerekeket a kompetencia alapú felvételire, és arra, hogy a középiskolát biztonságosan, felkészülten, önállóan el tudják végezni. Továbbra is két osztályfőnök dolgozik a gyerekekkel. A két felvételi alaptantárgyból (matematika és magyar), valamint angolból heti 5 óra áll rendelkezésre. A szakórákon az alapvető ismereteket tanítjuk, melyekre épülve a komplex órákon gazdag tanulás-módszertani elemekkel az információk feldolgozását, rendszerezését, és saját tudásuk bemutatását gyakoroljuk. Kiemelten a felvételihez szükséges kompetenciákra edzük a gyerekeket, nemcsak a tananyagot tanulják meg és gyakorolják be, de tanítunk önálló feladatmegoldó stratégiákat, időgazdálkodást, fejlesztjük a szövegértést és a saját tudásuk bemutatásához szükséges kompetenciákat is.

Részletes pedagógiai programunk innen letölthető

Rólunk szól

Hisszük, hogy a sikerhez a legfontosabb a szorongásmentes, bizalomteli légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Rólunk szól

Kopogtató hírlevél

Összeállítottunk egy 8 részből álló hírlevél sorozatot, amiben az iskolaválasztás minden fontos kérdésére igyekszünk választ adni.

Iratkozzon fel most és ismerjen meg minket!

Mi iránt érdeklődik?

Tantervünk főbb elemei

  • Az évnek a természeti változásokon alapuló szakaszai, melyekhez ünnepek kapcsolódnak. Ezek adják életünk kereteit. A tanévet ezek alapján öt periódusra osztjuk: a periódusok témanappal kezdődnek és ünneppel záródnak. Minden évfolyamon más-más kultúrkör ünnepeivel ismerkedünk.
  • A tanterv másik szála a tudományágakhoz kapcsolódó témakörök, melyeket hagyományos tantárgyak szerint dolgozunk fel, de igyekszünk, ahol lehet, komplex foglalkozásokat tartani.
  • Életünk fontos része a szociális kompetenciák fejlesztése (ön- és társismeret, kommunikáció, konfliktus-kezelés tanulása). Ehhez tanórakeretet is biztosítunk. Ilyenek óráink pl. a beszélgetőkör, a csoportjáték, a hétzáró.
  • Vannak egyéb speciális tantárgyaink is melyek pedagógiánk megvalósításához nélkülözhetetlenek. Ezek nagy részében megjelennek a művészetek és a kutatás. Képzési rendünkbe be van építve az úszásoktatás és az angol tanítás is. A délutánokban vannak kötelezően, majd a felsőbb évfolyamokon szabadon választható programjaink (szakkör, sportkör).Életünk szerves részét képezik az év eleji erdei iskola, és az év végi tábor.


Az iskola képzési rendje / Pedagógiai programunk

OsztályHagyományos tantárgyakSpeciális tantárgyakKommunikáció, konfliktuskezelés
1.-2. osztály olvasás, írás, matematika, angol,
környezetismeret/természetismeret, kézművesség, vizuális, ének, testnevelés
kultúrkör, fejlesztő mozgás, szakkör, komplex művészeti foglalkozások (témanap), úszás beszélgetőkör, hétzáró, dráma
3.-4. osztály magyar, matematika, angol,
környezetismeret/természetismeret, kézművesség, vizuális, ének, testnevelés
kultúrkör, ökológia, szakkör, komplex művészeti foglalkozások (témanap), úszás beszélgetőkör, csoportjáték, hétzáró, dráma
5.-6. osztály magyar, matematika, angol,
természetismeret, történelem, vizuális, ének, testnevelés, művészettörténet
művészet, tanulásmódszertan, felkészülés a mestermunkára, ökológia,
komplex művészeti foglalkozások (témanap), úszás
csoportjáték, hétzáró, dráma
7.-8. osztály magyar, matematika, angol,
természetismeret, történelem, vizuális, testnevelés
komplex művészeti foglalkozások (témanap), úszás (választható) műhely, dráma