Pedagógiai program
Rogers Óvoda
Az intézményben működő óvoda és iskola közös alapelvekkel rendelkezik. Carl Rogers amerikai pszichológus gondolatai szélesebb érvényű alkalmazását személyközpontú szemléletnek nevezte el. A személyközpontúság egy létezési mód, amellyel az együtt élők egymás személye felé fordulnak. Ennek a szemléletnek megfelelően alakítottuk ki óvodánk működését is.

Csoportjaink

Óvodánkban két kis létszámú vegyes életkorú csoport van. Csoportszobáink nyitottak, a gyerekek szabadon részt vehetnek mindkét helyiségben folyó játékban, foglalkozáson. Az óvodai programokban mindenki közösen vesz részt, együtt kirándulunk, együtt ünnepelünk. A gyermekek naponta találkoznak az iskolás tanulókkal is – közöttük régi óvodásokkal, testvérekkel, barátokkal – akikkel jó kapcsolatuk van. A szemléletünkből fakadó bizalomteli, családias légkör lehetővé teszi a barátok, testvérek egy csoportba járását, mely megkönnyíti a beszoktatást.

A pedagógiai elveink

Rogers szerint az ember képes megérteni saját viselkedését, és ennek tudatában képes változni. Sőt, az ember erre a változásra, „növekedésre” törekszik. Ahhoz, hogy a fejlődés megtörténjen, olyan biztonságos környezetre van szükség, mely ezt képes elősegíteni. Ezt a környezetet maguk az emberek teremtik meg azzal, hogy egymás felé empátiával, feltételhez nem kötött pozitív odafordulással, hitelesen, nyíltan kommunikálva, bizalommal fordulnak.

Célunk egy szorongásmentes és érzelmi biztonságot nyújtó környezet kialakítása. Fő nevelési feladataink közé tartozik csoportjainkban egymás tisztelete, elfogadása, célunk, hogy a gyerekek egymást sem szóval sem tettel ne bántsák. Véleményünk szerint a 3–7 éves korosztály érzelmi szükségletei miatt a jó óvoda sokban hasonlít egy jól szervezett családi élethez. Amíg a gyermek távol van az otthonától, a családi légkör pótlására van szüksége: ezt a biztonságérzetet adó, tevékenységre ösztönző, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítjuk.

Pedagógiai programunk

Rogers szemléletéből és az óvodai nevelés sajátosságaiból fakadóan egyszerre és együtt fontos számunkra az egyén és a közösség. Pedagógiai programunk a gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan a társas kapcsolatok és az önismeret fejlesztését állítja, azaz együttműködésre és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket.

Célunk, hogy a játékba integrált tanulással, a szabad játékon keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak komplex közvetítéséről, átadásáról gondoskodjunk. Munkánk során gondoskodunk arról, hogy a gyermekek tapasztalatai változatos tevékenységformák közben gazdagodjanak. Nevelési programunkban nagy hangsúlyt kap a projekt módszer, melyben egy-egy kiemelt témában kalandozunk a gyerekekkel. A központi témát vagy a pedagógusok, vagy a gyerekek ötletei alapján közös megbeszéléssel indítjuk el. A megszerzett tapasztalatok, élmények megjelennek mindennemű tevékenységében. A tevékenységek során a gyerekek, egyre több tapasztalatot szerezve, egyre jobban eligazodnak az őket körülvevő világban.

Az eltérő életkori és egyéni sajátosságokból fakadó igények kielégítését, a gyermekek differenciált fejlesztését a napi tevékenységeinkbe integráljuk. Olyan egyéni képességfejlesztést végzünk, amely mindig a gyermek aktuális fejlettségéhez igazodik. Feltételeket, lehetőségeket biztosítunk a gyermekek számára ahhoz, hogy tájékozódhassanak, önállóan cselekedhessenek, megismerhessék társaikat és a felnőtteket, illetve megtanuljanak önállóan választani.

Ünnepeink és projektjeink

Óvodánkban a jelentős ünnepnapokon közös rendezvényeket szervezünk a szülőknek és a gyerekeknek.